PRAVIDLA AKCE SLEDUJ #MEISTERŠTYK

Úplná pravidla a podmínky marketingové akce

„Sleduj Meisterštyk!”

(dále jen „Pravidla“)


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných a jasných pravidel akce „Sleduj Meisterštyk“ (dále jen „Akce“). V případě rozporu informací o Akci na propagačních materiálech a těmito Pravidly, mají přednost tato Pravidla.

1.2 Pořadatelem Akce je společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem: Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 469 90 054, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101387, (dále jen „Pořadatel“).

1.3 Smluvními partnery Pořadatele pro účely provedení vybraných úkonů v rámci realizace Akce jsou:

 • společnost Massimo Filippi, s.r.o., IČO: 28169565, se sídlem Křižíkova 530/78, 186 00 Praha 8 Karlín – technický správce Akce, (dále jen „Massimo Fillipi“);

 • společnost Model Obaly a.s., IČO: 45192944, se sídlem Těšínská 2675/102, Předměstí, 746 01 Opava – příprava a odeslání dárků v Akci, (dále jen „Model Obaly“);

 • společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 – doručení dárků/výhry v Akci na výdejní místa a jejich vydání Účastníkovi/výherci, (dále jen “Zásilkovna”).


2. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

2.1 Do Akce se může zapojit pouze plně svéprávná fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v Akci podle těchto Pravidel (dále jen „Účastník").

2.2 Účast v Akci je zakázána osobám mladším 18 let.

2.3 Z účasti na Akci jsou vyloučeni (i) podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby podnikající); (ii) fyzické osoby v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli, Massimo Filippi, Model Obaly, nebo k jiným subjektům, které se na Akci podílejí, nebo zabezpečují reklamní nebo propagační služby k Akci, (iii) jakož i osoby těmto osobám blízké, ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník") a (iv) další osoby, které se jinou formou podílejí na zajištění a realizaci této Akce.

2.4 Pokud se prokáže, že Účastník je osobou, jejíž účast v Akci je zakázána nebo vyloučena podle článku 2 těchto Pravidel, bude z Akce vyloučen.

2.5 Účastí v Akci bere Účastník na vědomí zpracování svých osobních údajů, v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy, adresy výdejního místa Zásilkovny, údaje o věku nad 18 let a registraci do Akce - datum, čas, IP adresa, zařízení, pro účely zapojení se do Akce, její realizace a vyhodnocení Pořadatelem, který tyto údaje zpracovává na základě oprávněného zájmu a pro plnění svých povinností vyplývajících z těchto Pravidel, tj. realizace a vyhodnocení Akce a předání dárků a výhry Účastníkům Akce v souladu s těmito Pravidly.

2.6 Účastí v Akci uzavírá Účastník s Pořadatelem smlouvu o hře v souladu s občanským zákoníkem.

2.7 Vychutnávejte zodpovědně! Pořadatel nedoporučuje konzumaci více než 0,02 litru lihovin na zletilou osobu a den a také s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu konzumujícího.

2.8 Zapojením se do Akce Účastník vyslovuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a řídit se jimi.


3. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

3.1 Akce probíhá v období od 15.4.2024 00:00:00 hodin do 26.5.2024 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání Akce“).

3.2 Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání Akce“) prostřednictvím webové stránky: https://cz.jagermeister.com/sleduj-meisterstyk/, (dále jen „Akční web“).


4. MECHANIKA AKCE, PODMÍNKY ÚČASTI A PRAVIDLA AKCE:

4.1 Účastník se do Akce zapojí tak, že v době konání Akce splní všechny níže uvedené podmínky:

a) zakoupí v jakémkoliv obchodě v místě konání Akce (Česká republika), v období od 15.4.2024 do 26.5.2024 alespoň jeden (1) kus alkoholického nápoje JÄGERMEISTER o velikosti balení 0,5 L, nebo větší, (dále jen “Akční výrobek” a “Akční nákup”)

b) uchová si prodejní doklad/y – účtenku/y koncového spotřebitele z elektronické pokladny či jiný doklad koncového spotřebitele dokumentující tento Akční nákup/tyto Akční nákupy (dále společně jen „Účtenka“/“Účtenky“); z každé Účtenky tedy musí jednoznačně vyplývat, že Účastník zakoupil v době od 15.4.2024 do 26.5.2024, a v místě konání Akce alespoň 1 kus Akčního výrobku a celkový počet zakoupených Akčních výrobků,

c) Účastník v období od 15.4.2024 00:00:00 hodin do 26.5.2024 23:59:59 hodin, zaregistruje do Akce svůj Akční nákup/své Akční nákupy Akčních výrobků prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře na Akčním webu, (dále jen „Registrační formulář“), do kterého pravdivě uvede

 • své jméno a příjmení

 • svou kontaktní e-mailovou adresu a platné kontaktní telefonní číslo

 • jím vybranou adresu výdejního místa Zásilkovny, do kterého si přeje doručit dárek/dárky

 • celkový počet lahví Akčního výrobku, které registruje do Akce a který odpovídá počtu lahví Akčního výrobku uvedeného/uvedených na Účtence/Účtenkách, kterou/které do Akce registruje. Účastník může do Akce registrovat maximálně celkem osm (8) kusů/lahví Akčních výrobků.

d) Účastník dále prostřednictvím Registračního formuláře na Akčním webu vloží digitální kopii (scan/fotografii) čitelné, celé a neporušené Účtenky, nebo postupně více Účtenek, dokumentující/ch Akční nákup/y s čitelným datem Akčního nákupu, číslem Účtenky a označením Akčního výrobku/Akčních výrobků;

e) Účastník dále prostřednictvím Registračního formuláře na Akčním webu pro úplnou verifikaci zadá čas nákupu a číslo/kód Účtenky, které jsou uvedeny na jím vložené Účtence;

f) Účastník dále prostřednictvím Registračního formuláře na Akčním webu vybere druh a počet dárků, které chce v Akci získat, a to z dárků, které budou v době registrace Účastníka do Akce dostupné a jejichž „bodové ohodnocení“ bude odpovídat počtu Účastníkem do Akce zaregistrovaných kusů/lahví Akčního výrobku v poměru 1 kus registrovaného Akčního výrobku = 1 bod pro výběr dárků. Podrobnější mechanika způsobu výběru dárků je popsána v čl. 5 těchto Pravidel,

g) pro dokončení své registrace do Akce Účastník prostřednictvím Registračního formuláře na Akčním webu zakliknutím příslušného pole potvrdí, že je osobou starší 18-ti let, svůj zájem zapojit se do Akce formou vyjádření souhlasu s těmito Pravidly a seznámení se s Informací a poučením o zpracování a ochraně osobních údajů, obsaženými v Pravidlech. Následně Účastník klikne na pole „ODESLAT“, čímž svou registraci do Akce dokončí.

4.2 Po dokončení registrace Účastník na jím poskytnutou e-mailovou adresu obdrží informační zprávu o přijetí jeho registrace do Akce a výběru dárku/dárků pro provedení kontroly souladu jeho registrace a Účtenky s Pravidly akce. Po obdržení této informační zprávy počíná běžet lhůta pěti (5) pracovních dnů pro kontrolu a schválení registrace Účastníka a jím vložené Účtenky do Akce Pořadatelem.

4.3 Pokud bude při kontrole dle odst. 4.2. výše Pořadatelem zjištěno, že registrace Účastníka, a jím vložená Účtenka splňují všechna Pravidla Akce, obdrží Účastník na jím poskytnutou e-mailovou adresu potvrzující zprávu o splnění podmínek řádné registrace do Akce a o tom, že jím vybraný/é dárek/dárky mu budou odeslány na výdejní místo Zásilkovny, které vybral v Registračním formuláři.

4.4 Pokud bude při kontrole dle odst. 4.2. výše Pořadatelem zjištěno, že registrace Účastníka a/nebo vložená Účtenka a/nebo výběr dárku nesplňují všechna Pravidla Akce, obdrží Účastník na jím poskytnutou e-mailovou adresu zprávu s upozorněním, že jeho registrace do Akce nebyla úspěšná, protože nesplnila Pravidla Akce, např. z důvodu že jím do Akce vložená Účtenka je nečitelná, nebo jím do Akce registrovaný počet kusů Akčního výrobku, neodpovídá počtu Akčních výrobků uvedených na jím vložené Účtence. V takovém případě nedojde k řádné registraci Účastníka do Akce, registrace Účastníka nebude do Akce zařazena a vybraný dárek/dárky nezíská. Pokud to bude možné Pořadatel v upozorňující zprávě uvede konkrétní důvod pro neschválení/vyřazení dané registrace Účastníka a doporučí mu registraci do Akce zopakovat s uvedením správných, pravdivých a čitelných údajů.

4.5 Do Akce bude zařazena každá řádná jednorázová registrace jednoho (1) až osmi (8) lahví/kusů Akčních výrobků samostatně, a to vždy pouze jedenkrát. Prostřednictvím jednorázové registrace je možné do Akce zaregistrovat maximálně osm (8) kusů/lahví Akčního výrobku, vložením jedné nebo více Účtenek dokumentujících Akční nákup/y. Každou Účtenku je možné použít v Akci vždy pouze jednou. V případě, že Účtenka, nebo více Účtenek prokazuje nákup více než osmi (8) kusů Akčních výrobků, se k nákupu dalších (nad rámec 8 kusů) Akčních výrobků nepřihlíží a nelze je do Akce zaregistrovat.

4.6 Účastník si uchová originály veškerých Účtenek prokazujících provedení nákupu Akčních výrobků, se kterými se do Akce zapojil/registroval. Předložení originálu Účtenky může být Pořadatelem kdykoliv vyžadováno, a to i dodatečně po ukončení Akce za účelem kontroly účasti v Akci, ale i pro případné prokázání nároku na získání dárku/výhry v Akci.

4.7 Každý Účastník se může Akce účastnit pouze jedenkrát a jen s jednou e-mailovou adresou. Účtenky jsou spojeny s e-mailovou adresou Účastníka. V případě snahy o opakovanou účast v Akci pod různými e-mailovými adresami může být Účastník z Akce vyloučen bez předchozího varování.


5. DÁRKY A ZPŮSOB JEJICH ZÍSKÁNÍ, POVINNOSTI ÚČASTNÍKA:

5.1 Dárky v Akci jsou:

 • 1 ks – Hokejový puk JÄGERMEISTER - 1 bod

 • 1 ks – Řetěz JÄGERMEISTER - 1 bod

 • 1 ks – Sada 12 skleniček JÄGERMEISTER - 2 body

 • 1 ks – Fanouškovská šála JÄGERMEISTER - 3 body

 • 1 ks – Coolbag batoh JÄGERMEISTER - 4 body

Každému z výše popsaných dárků v Akci je přidělen konkrétní počet bodů (uvedený za daným druhem dárku výše), za které je možné daný dárek v Akci získat.

5.2. Dárek v Akci získává každý do Akce řádně registrovaný Účastník, vždy však pouze při splnění všech ostatních podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Druh a počet dárků, které může Účastník v Akci získat, závisí na počtu kusů Akčních výrobků řádně zaregistrovaných Účastníkem do Akce. Za každý jeden (1) kus Akčního výrobku řádně zaregistrovaného do Akce je Účastníkovi přidělen jeden (1) bod. Při registraci jednoho (1) kusu Akčního výrobku bude Účastníkovi přidělen 1 bod, při registraci dvou (2) kusů Akčního výrobku budou Účastníkovi přiděleny 2 body atd. s tím, že maximálně může být Účastníkovi přiděleno celkem osm (8) bodů, a to v případě řádné registrace 8 kusů Akčních výrobků.

5.3 Účastník může celkový počet bodů, které mu byly přiděleny (v rozmezí 1 – 8 bodů) použít na výběr a získání jednoho nebo více dárků popsaných v odst. 5.1. výše v odpovídající hodnotě bodů, které jsou danému dárku přiděleny, až do výše celkového počtu bodů, které byly Účastníkovi přiděleny. Příklad: při řádné registraci 4 kusů Akčních výrobků do Akce jsou Účastníkovi přiděleny 4 body. Tyto 4 body může Účastník použít na získání 1 kusu dárku – Coolbag batoh JÄGERMEISTER (4 body), nebo na získání 1 kusu dárku – Hokejový puk JÄGERMEISTER (1 bod) a 1 kusu dárku – Fanouškovská šála JÄGERMEISTER (3 body) apod..

5.4 Do Akce je Pořadatelem vloženo celkem

 • 3 500 kusů dárku - Hokejový puk JÄGERMEISTER (1 bod)

 • 400 kusů dárku - Řetěz JÄGERMEISTER (1 bod)

 • 2 160 kusů dárku – Sada 12 skleniček JÄGERMEISTER (2 body)

 • 670 kusů dárku - Fanouškovská šála JÄGERMEISTER (3 body)

 • 460 kusů dárku - Coolbag batoh JÄGERMEISTER (4 body)

s tím, že v případě vyčerpání výše uvedeného počtu daného dárku v průběhu trvání Akce, nebude daný dárek nadále dostupný pro výběr v Registračním formuláři na Akčním webu a Účastník si bude moci vybrat dárek pouze z nadále v Registračním formuláři na Akčním webu dostupných druhů dárků. V případě vyčerpání výše uvedeného počtu všech dárků v průběhu Akce si Pořadatel vyhrazuje právo Akci předčasně ukončit, případně počet kusů dárků navýšit. Pro přiznání získání daného druhu dárku je rozhodující dřívější datum řádné registrace Účastníka a Akčních výrobků do Akce.

5.5 Každý Účastník je oprávněn zapojit se do Akce pouze jedenkrát.

5.6 Každému z Účastníků Akce bude po schválení jeho registrace do Akce Pořadatelem zaslána na jím poskytnutou e-mailovou adresu potvrzující zpráva o splnění podmínek řádné registrace do Akce a o tom, že jím vybraný/é dárek/dárky mu budou odeslány na výdejní místo Zásilkovny, které vybral v Registračním formuláři. Pořadatel upozorňuje Účastníka, že osoba která bude dárek/dárky v Akci ve výdejním místě Zásilkovny přebírat, musí být starší 18-ti let s tím, že před předáním dárku/dárků v Akci bude věk této osoby předávajícím zkontrolován předložením občanského průkazu takové osoby. V případě, že osoba přebírající dárek/dárky v Akci předávajícímu neprokáže, že je straší 18-ti let, nebude/ou jí dárek/dárky v Akci předávajícím předány a Pořadatel je v takovém případě oprávněn rozhodnout o dalším naložení s tímto/těmito dárkem/dárky v Akci, včetně jejich propadnutí Pořadateli.

5.7 Dárky budou v průběhu a po skončení Akce pořadatelem průběžně rozesílány Účastníkům na jimi vybraná výdejní místa Zásilkovny. Všechny dárky v rámci Akce budou Účastníkům rozeslány, na jimi vybraná výdejní místa Zásilkovny, nejpozději do 30 dnů ode dne skončení Akce.

5.8 V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek podle těchto Pravidel Účastníkem, rozhodne o dalším postupu Pořadatel.


6. VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

6.1 Výhrou v Akci je - 1x Data projektor JÄGERMEISTER v hodnotě 40 000 Kč. Do Akce je Pořadatelem vložen celkem jeden (1) kus výhry – 1x Data projektor JÄGERMEISTER.

6.2 Výherce výhry v Akci bude určen losováním.

6.3 Do slosování o výhru v Akci budou zařazeni všichni Účastníci, kteří do Akce řádně zaregistrovali alespoň dva (2) kusy Akčních výrobků. Účastníci, kteří do Akce řádně zaregistrovali jeden (1) kus Akčního výrobku, nebudou do slosování o výhru v Akci zařazeni.

6.4 Po skončení Akce, dne 3.6.2024, bude ze všech Účastníků, kteří do Akce řádně zaregistrovali alespoň dva (2) kusy Akčních výrobků, vylosován celkem jeden (1) výherce výhry v Akci - 1x Data projektor JÄGERMEISTER. Losování výherce proběhne bez účasti veřejnosti – pomocí generátoru náhodného čísla (softwarové řešení) a jeho výsledky budou zaznamenány.

6.5 Výherce výhry v Akci obdrží po svém vylosování na jím poskytnutou e-mailovou adresu informační zprávu o získání výhry v Akci a o tom, že jím získaná výhra v Akci mu bude odeslána na výdejní místo Zásilkovny, které vybral v Registračním formuláři na Akčním webu.

6.6 Výhra v Akci bude odeslána na výhercem v Registračním formuláři na Akčním webu vybranou pobočku Zásilkovny, a to do 15.6.2024. Výherce bude o odeslání výhry na jím zvolenou pobočku Zásilkovny informován na jím poskytnutou e-mailovou adresu. Výherce je povinen převzít si výhru na zvolené pobočce Zásilkovny v souladu s podmínkami této služby; při převzetí výhry je výherce povinen prokázat, že je starší 18-ti let s tím, že před předáním výhry v Akci bude věk této osoby předávajícím zkontrolován předložením občanského průkazu takové osoby. V případě, že osoba přebírající výhru v Akci předávajícímu neprokáže, že je straší 18-ti let, nebude jí výhra v Akci předávajícím předána. V případě, že výhra nebude moci být výherci předána v sedmidenní lhůtě určené Zásilkovnou pro její převzetí ve vybraném výdejním místě Zásilkovny, propadá po uplynutí této lhůty výhra Pořadateli.


7. INFORMACE, SOUHLAS A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Informace o zpracování osobních údajů: Účastí v Akci bere Účastník na vědomí zpracování jím poskytnutých osobních údajů pro účely realizace a vyhodnocení Akce a odeslání dárků/výhry, dle těchto Pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, vybrané výdejní místo Zásilkovny, údaj o věku nad 18 let a registraci do Akce - datum, čas, IP adresa, zařízení. Účastník Akce bere na vědomí, že své osobní údaje ve výše popsaném rozsahu pro účely realizace a vyhodnocení Akce a odeslání dárků/výhry, dle těchto Pravidel poskytuje Pořadateli dobrovolně. V případě, že však pro tyto účely údaje Pořadateli neposkytne, nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se Akce účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním, ani mu poskytnout/odeslat dárek/výhru. Ukončením zpracování těchto osobních údajů Účastníka proto končí bez dalšího jeho účast v Akci. Pořadatel upozorňuje Účastníka, že poskytnutí jeho osobních údajů ve výše popsaném rozsahu pro jejich zpracování pro účely realizace a vyhodnocení Akce a odeslání dárků/výhry, dle těchto Pravidel, je nezbytnou podmínkou účasti v Akci.

7.2 Právní základy/tituly zpracování: Osobní údaje Účastníků Akce dle odst. 7.1. těchto Pravidel budou užity a zpracovávány Pořadatelem, jako správcem, pro účely vedení a realizace Akce zahrnující zařazení do databáze pro Akci, organizaci a vyhodnocení Akce a odeslání dárků/výhry, dle čl. 6, odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), na základě povinnosti Pořadatele dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění účetních, daňových a jiných předpisů vztahujících se na marketingové akce, dále pak na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely dokončení Akce a oznámení jejich výsledků a dále pro statistické účely.

7.3 Doba zpracování osobních údajů dle odst. 7.1. těchto Pravidel je doba konání Akce, resp. doba nezbytná pro realizaci Akce a poskytnutí/odeslání dárků/výhry, dále doba 3 měsíců po ukončení Akce a dále doba určená právními předpisy k archivaci dokumentů.

7.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely: Zakliknutím/zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasláním novinek a informací o dalších akcích“ v Registračním formuláři, Účastník uděluje Pořadateli, jako správci, na dobu dvou (2) let od posledního dne, ve kterém Akce probíhá (tj. na dobu 2 let od 26.5.2024), svůj souhlas se zpracováním a použitím jím Pořadateli v rámci registrace do Akce poskytnuté e-mailové adresy pro marketingové účely, tj. pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích a soutěžích Pořadatele, a to zejména těch, které souvisí se značkou prémiových alkoholických nápojů JÄGERMEISTER. Uvedený souhlas zahrnuje i souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Pořadatel upozorňuje Účastníka, že udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a není podmínkou účasti v Akci. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může Účastník kdykoliv odvolat písemným odvoláním souhlasu odeslaným na adresu Pořadatele uvedenou v záhlaví těchto Pravidel, nebo odvoláním e-mailovou zprávou odeslanou na adresu Pořadatele: podpora@jagermeister.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

7.5 Právní základ a doba zpracování: Osobní údaje Účastníků dle odst. 7.4. těchto Pravidel budou užity a zpracovávány Pořadatelem, jako správcem, na základě uděleného souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro marketingové účely. Osobní údaje Účastníků dle odst. 7.4. těchto Pravidel budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však po dobu dvou (2) let od posledního dne, ve kterém probíhá Akce, nebo do doby odvolání souhlasu Účastníkem.

7.6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.7 Údaje poskytnuté Účastníkem mohou kromě Pořadatele zpracovávat, jakožto zpracovatel i jím vybraní zpracovatelé, a to:

 • Massimo Filippi (osobní údaje dle odst. 7.1. a 7.4. těchto Pravidel)

 • Model Obal (osobní údaje dle odst. 7.1. těchto Pravidel)

 • Zásilkovna s.r.o. (osobní údaje dle odst. 7.1. těchto Pravidel)

7.8 Údaje poskytnuté Účastníkem mohou být dále Pořadatelem předány společnosti Zásilkovna, jako příjemci těchto údajů.

7.9 Osobní údaje zpracovává přímo Pořadatel, jako správce, nebo jiný výše uvedený zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

7.10 Pořadatel informuje a poučuje Účastníka a Účastník bere na vědomí, že má ve vztahu ke zpracování osobních údajů následující práva, tj. zejména Účastník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, Účastník má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů (toto právo se však neuplatní v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění právních povinností Pořadatele, nebo k zajištění jeho právních nároků) a jejich likvidaci, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut, právo na námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Pořadatele, pokud je zpracování založeno na udělení souhlasu, právo souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním a právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Osobní údaje, k jejichž zpracování je Pořadatel Akce oprávněný, nebudou použité k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

7.11 V případě žádosti, aby osobní údaje nebyly dále zpracovány nebo v případě pochybností o dodržování práv se může Účastník obrátit na Pořadatele na jeho e-mailové adrese: podpora@jagermeister.cz. Na tomto e-mailu může Účastník podat Pořadateli žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, https://www.uoou.cz, ke kterému může Účastník podat stížnost.


8. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Účastí v Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Akce a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.2 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Akci, či užíváním dárků a/nebo výhry a neodpovídá za jakoukoliv škodu ani újmu, která případně Účastníkovi nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s účastí v Akci či v souvislosti s užíváním dárků a/nebo výhry.

8.3 Věcné dárky ani výhru není možné alternativně vyplatit v penězích a žádný z dárků ani výhru není možné poskytnout v jiném než v těchto Pravidlech uvedeném/určeném plnění. Pořadatel tímto není Účastníkům nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než ta která jsou uvedena/určena v těchto Pravidlech. Účastí v Akci nevzniká právní nárok na dárek a/nebo výhru. Za vady spojené s užíváním dárku a/nebo výhry nenese Pořadatel žádnou odpovědnost. Dárek a/nebo výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě dárku a/nebo výhry na žádost Účastníka/výherce. Účast na Akci ani dárek/y a/nebo výhru není možné vymáhat soudní cestou.

8.4 V případě, že se Pořadateli nepodaří do 30 kalendářních dnů od ukončení Akce Účastníkovi/výherci dárek/výhru doručit, propadá tento dárek/výhra Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.

8.5 Osoby nesplňující podmínky účasti na Akci nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly nebudou do Akce zařazeny, nebo budou z Akce vyloučeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárků/výhry v rámci Akce. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání dárku/výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na získání dárku/výhry. Dárek/výhra v takovém případě propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník bude z Akce vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany daného Účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání dárku/výhry.

8.6 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované dárky/výhru, dárky/výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

8.7 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí na této Akci (především funkčnost internetové sítě, resp. Akčního webu). Pořadatel neodpovídá za doručení informačních ani potvrzovacích zpráv, včetně informace o výhře.

8.8 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Akce, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

8.9 Pořadatel si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její Pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Akce, bude toto učiněno písemně a změněná pravidla budou zveřejněna na Akčním webu.

8.10 Úplná Pravidla Akce jsou k dispozici na Akčním webu: https://cz.jagermeister.com/sleduj-meisterstyk/

V Praze dne 14.4.2024 Mast – Jaegermeister CZ s.r.o. Pořadatel