PODMÍNKY

PODMÍNKY POUŽITÍ PLATFORMY NDH CZ

Mast-Jägermeister SE („Jägermeister“), Jägermeisterstraße 7-15, 38296 Wolfenbüttel a její dceřiná společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 46990054, provozují na společnou odpovědnost webovou stránku https://cz.jagermeister.com/ a platformu NDH CZ, která je provozována pod webovou stránkou  https://cz.jagermeister.com/, (souhrnně „Online platformy“).

1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tyto podmínky použití se vztahují na užívání platformy NDH CZ ve znění platném v době uzavření smlouvy. Tyto podmínky použití lze kdykoli vyvolat, uložit a vytisknout na online platformách.

2. OBSAH A DOSTUPNOST

2.1 platforma NDH CZ je bezplatná nabídka od Jägermeister. Registrovaný uživatel platformy NDH CZ získá různé výhody. Registrovaný uživatel platformy NDH CZ mimo jiné získává přístup ke speciálním edicím, slevám a může si koupit nové produkty Jägermeister dříve než kdokoli jiný v online obchodě NDH CZ.  Registrace do platformy NDH CZ usnadňuje uživateli účast v soutěžích/akcích a může být také jednou z podmínek účasti v soutěži/akci.

2.2 Vzhledem k tomu, že platforma NDH CZ je bezplatná služba, nevzniká nárok na její nepřetržité používání. Neexistuje žádná záruka, že přístup nebo používání nebude přerušeno nebo narušeno údržbou, dalším vývojem nebo jinými narušeními, která mohou také vést ke ztrátě dat. Jägermeister se snaží zajistit, aby platforma NDH CZ mohla být nerušeně používána v co největší možné míře.

2.3. Společnost Jägermeister si vyhrazuje právo kdykoli přidat k výhodám nabízeným v rámci platformy NDH CZ další výhodu/y, nebo omezit/zrušit využívání zde poskytovaných výhod. Uživatelé nemají právo ponechat si určité výhody nebo jejich části. Jägermeister bude vždy brát v úvahu oprávněné zájmy uživatelů.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Pro účast v platformě NDH CZ se uživatelé musí zaregistrovat uvedením svého pohlaví, jména a příjmení, data narození, adresy bydliště a e-mailové adresy. Registrace probíhá online pomocí registračního formuláře na  https://cz.jagermeister.com/. Uživatelé jsou povinni při registraci uvést úplné a správné údaje. Pokud se tyto údaje v průběhu používání platformy NDH CZ změní, jsou uživatelé povinni své údaje neprodleně opravit ve svém osobním nastavení uživatelského účtu.

3.2 Fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Uživatel“) se může prostřednictvím registračního formuláře umístěného na https://cz.jagermeister.com/ registrovat a založit tak svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“) na platformě NDH CZ. 

3.3. Aby se Uživatel mohl zaregistrovat do platformy NDH CZ musí být starší 18 let. Uživateli není dovoleno přihlásit se k několika členstvím v platformě NDH CZ současně. Jägermeister může podle vlastního uvážení vyloučit nelegální Uživatele z platformy NDH CZ.

3.4. V průběhu registračního procesu musí Uživatel pravdivě uvést své uživatelské a přístupové údaje. Přístupové údaje se skládají ze jména a příjmení, e-mailové adresy a volně zvoleného hesla.

3.5. Smluvní vztah týkající se vedení Uživatelského účtu na platformě NDH CZ vzniká okamžikem, kdy se Uživatel zaregistruje online v platformě NDH CZ po potvrzení registračního e-mailu. Kliknutím na tlačítko „registrovat/připojit se“ je mezi Jägermeister a Uživatelem uzavřena smlouva o vedení Uživatelského účtu, na základě které bude Jägermeister pro Uživatele bezplatně vést na platformě NDH CZ Uživatelský účet. Od tohoto okamžiku je Uživatel aktivován pro platformu NDH CZ a je oprávněn ji používat.

3.6. Smlouva o vedení Uživatelského účtu se uzavírá v německém/českém jazyce na dobu neurčitou.  Všechny smlouvy jsou uzavřeny se společností Jägermeister. Smlouva o vedení Uživatelského účtu nebude uložena.

3.7 Po přihlášení do svého Uživatelského účtu na platformě NDH CZ může Uživatel zobrazit všechna data, která uvedl při registraci, a kdykoli je změnit. 

3.8.Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3.9. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu. Přístupové údaje musí být uchovávány v tajnosti a nesmí být předávány třetím osobám.

3.10. Uživatelské a přístupové údaje jsou nepřenosné. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.11 Společnost Jägermeister může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Užvatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá.

4. DOBA SMLOUVY, UKONČENÍ, BLOKOVÁNÍ

4.1 Smlouva o vedení Uživatelského účtu v platformě NDH CZ je uzavřena na dobu neurčitou a může být oběma stranami kdykoliv vypovězena bez výpovědní doby, elektronickou formou, i bez udání důvodu. Uživatel může výpověď smlouvy podat zasláním emailu na: podpora@jaegermeister.cz Výpověď smlouvy Uživatelem by mělo obsahovat uživatelské jméno, e-mailovou adresu, celé jméno a příjmení a aktuálně uloženou doručovací adresu, aby bylo zajištěno přiřazení ke konkrétnímu Uživatelskému účtu. Jägermeister může výpověď podat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Uživatele. V případě výpovědi končí smlouva dnem doručení výpovědi druhé straně.

4.2 Společnost Jägermeister si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti zablokovat přístup Uživatele do platformy NDH CZ, do vyjasnění následujících skutečností:

- Uživatel se zaregistroval pod nesprávným jménem/údaji nebo vícekrát,

- Uživatel manipuluje proces účasti nebo se o to pokouší a/nebo zaviněně porušuje podmínky účasti.

- Uživatel zpřístupnil svůj uživatelský účet k použití třetím osobám. 

Jägermeister při svém rozhodování zohledňuje míru zavinění a oprávněné zájmy Uživatele.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Pro škody vzniklé Uživatelům v souvislosti s účastí v platformě NDH CZ platí následující: V případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti a/nebo existence záruky je odpovědnost neomezená.

5.2 V případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností a v případě zaviněné újmy na životě, nebo zdraví nese společnost Jägermeister plnou odpovědnost za veškeré škody z toho plynoucí, pokud není níže nebo zákonem stanoveno jinak.

5.3 V případě nedbalosti je rovněž neomezená odpovědnost v případě újmy na životě, nebo zdraví. V případě nedbalého porušení podstatných smluvních povinností je odpovědnost omezena na majetkovou škodu a finanční ztrátu ve výši předvídatelné, obdobně se vyskytující škody. Podstatnou smluvní povinností je závazek, jehož splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jehož dodržování se může Uživatel obvykle spolehnout.

5.4. Jakákoli další odpovědnost za škody je vyloučena - s výjimkou nároků z odpovědnosti za výrobek.

6. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

6.1. Společnost Jägermeister si vyhrazuje právo tyto podmínky použití v budoucnu jednostranně upravit nebo změnit, s výhradou přiměřené doby oznámení, nebo, pokud existuje závažný důvod, bez dodržení takové doby, a to při odpovídající ochraně zájmů Uživatelů. Takové změny mohou ovlivnit zejména typ a rozsah výhod registrace v platformě NDH CZ. Společnost Jägermeister si dále vyhrazuje právo bez náhrady platformu NDH CZ zrušit. V případě zrušení platformy NDH CZ zaniká Smlouva o vedení Uživatelského účtu a uživatelská data budou vymazána v souladu se zákonnými ustanoveními.

6.2. Změny budou Uživatelům sděleny předem písemně na jejich poslední známou adresu/elektronicky na jejich kontaktní adresu. Změna bude považována za schválenou, pokud Uživatel neukončí smlouvu výpovědí do jednoho měsíce od oznámení změny. O tom budete informováni samostatně v oznámení.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost Jägermeister není ze zákona povinna účastnit se rozhodčího řízení a bohužel nemůže účast v takovém řízení nabídnout.

OBCHODNÍ PODMÍNKY NDH CZ SHOPU

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Následující obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese cz.jagermeister.com/shop , (dále jen „NDH CZ SHOP“) které s Vámi jako kupujícími, uzavírá společnost TPL Commercial s.r.o., se sídlem Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 046 95 780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252154. (dále jako „prodávající“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklá na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou starší 18 let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu NDH CZ SHOP, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese cz.jagermeister.com/shop   (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní NDH CZ“). Přístup na webové rozhraní NDH CZ je povolen pouze fyzickým osobám starším 18 let.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nabídka učiněná prodávajícím prostřednictvím webové stránky je určena výhradně spotřebitelům, jako koncovým zákazníkům.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzují, že se seznámili se zněním těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

zákaznický ÚČET 

Na základě své registrace do platformy NDH provedené na webové stránce https://cz.jagermeister.com/access/#register, v jejímž rámci je registrované osobě vytvořen uživatelský účet na platformě NDH, může kupující přistupovat do svého zákaznického (uživatelského) rozhraní na NDH CZ SHOPU. Ze svého zákaznického rozhraní na NDH CZ SHOPU může kupující provádět koupi zboží (dále jen „zákaznický účet“). Registrace a vytvoření uživatelského účtu v platformě NDH je podmínkou uzavření kupní smlouvy, koupi zboží není možné bez této registrace provést.

K registraci do platformy NDH a vytvoření uživatelského účtu, jakož i ke koupi   a uzavření kupní smlouvy je oprávněna pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s doručovací adresou v České republice.

Při registraci do platformy NDH a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém (uživatelském) účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém (uživatelském) účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

Přístup k zákaznickému (uživatelskému) účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého zákaznického (uživatelského) účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického (uživatelského) účtu pro objednávání zboží třetím osobám, ani objednávat zboží pro jiné osoby, které nejsou starší 18 let.

Prodávající může zrušit zákaznický (uživatelský) účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický (uživatelský) účet déle než 12 měsíců nevyužívá.

Kupující bere na vědomí, že zákaznický (uživatelský) účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní NDH CZ je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží. Kupní smlouvu s prodávajícím může uzavřít pouze fyzická osoba starší 18 let. Kupující je povinen učinit pravdivé prohlášení o tom, že je osobou starší 18 let v registračním formuláři k zákaznickému (uživatelskému) účtu. Věk kupujícího bude ověřen dle platného dokladu s fotografií při dodání zboží. Výslovně se zakazuje nákup zboží ve prospěch osoby, která není starší 18 let.

Webové rozhraní NDH CZ obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení konečných cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech poplatků, vyjma nákladů na dopravné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní NDH CZ. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré slevy, akční ceny a nabídky platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud není uvedeno jinak, lze kombinovat případné osobní slevy a bonusy, slevy zboží v akci a akční nabídky.

Webové rozhraní NDH CZ obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dopravném). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní NDH CZ platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující závazný objednávkový formulář ve webovém rozhraní NDH CZ (dále také jen „objednávka“). Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Zboží určené kupujícím dle objednávky ke koupi je vloženo do virtuálního „nákupního košíku“. Pomocí příslušného tlačítka v navigační liště může kupující kdykoli vyvolat „nákupní košík“ a provést v něm změny. Po kliknutí na tlačítko "Pokladna" nebo "Pokračovat v objednávce" (nebo tlačítko podobného významu), zadání osobních údajů kupujícího a platebních a dodacích podmínek se kupujícímu následně zobrazí údaje o objednávce jako „přehled objednávky“.

Před odesláním závazné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje v přehledu objednávky, změnit údaje v objednávce (lze provést také pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.Pokud kupující hodlá uplatnit slevový kód/kupón, musí tak učinit zadáním slevového kódu/kupónu do příslušného políčka v rámci objednávky, a to výhradně před dokončením objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby, „koupit“, „koupit nyní“, nebo tlačítko s obdobným významem. Odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu činí kupující prodávajícímu závaznou nabídku na koupi zboží uvedeného v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

Po odeslání objednávky prodávajícímu zašle prodávající kupujícímu nejprve automatickou e-mailovou zprávu o přijetí jeho objednávky, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v registraci zákaznického (uživatelského) účtu, (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Odeslání této automatické e-mailové zprávy o přijetí objednávky prodávajícím kupujícímu ještě nevede k uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím.

Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou do dvou (2) dnů ode dne odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu kupujícího, (dále jen „potvrzení objednávky“). V potvrzení objednávky je prodávajícím kupujícímu potvrzeno vyřízení objednávky nebo dodání zboží. Pokud kupující neobdrží potvrzení objednávky ve shora uvedené lhůtě, k uzavření kupní smlouvy nedojde a kupující již není svou objednávkou vázán. Veškerá již kupujícím poskytnutá plnění budou v takovém případě neprodleně vrácena zpět kupujícímu.

Smluvní jazyk je čeština a kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

Prodávající neukládá úplné znění kupní smlouvy. Před odesláním objednávky kupujícímu lze údaje o smlouvě vytisknout nebo uložit elektronicky pomocí funkce tisku obrazovky prohlížeče (tzv. print screen). V potvrzení objednávky prodávající na e-mailovou adresu kupujícího znovu zašle údaje o objednávce a odkaz pro zobrazení těchto obchodních podmínek.

Pokud je zbožím lihovina, pak je prodávajícím kupujícímu prodávána vždy v režimu konečného prodeje lihu dle § 8 zák. 307/2013 Sb., v účinném znění (zákon o povinném značení lihu) a slouží kupujícímu - fyzické osobě výhradně pro její osobní potřebu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy probíhá prostřednictvím elektronické pošty, v některých případech automaticky. Kupující je proto povinen se ujistit, že jím poskytnutá e-mailová adresa kupujícího je správná a že příjem e-mailů je technicky zaručený, zejména, že mu nebrání filtry SPAM.

PODMÍNKY PRODEJE INDIVIDUÁLNĚ UPRAVENÉHO ZBOŽÍ

Nejpozději po uzavření kupní smlouvy poskytne kupující prodávajícímu prostřednictvím online objednávkového systému nebo e-mailem příslušné informace, texty nebo soubory potřebné pro individuální úpravu zboží. Všechny specifikace prodávajícího pro formáty souborů musí být dodrženy.

Kupující se zavazuje, že nebude přenášet žádná data, jejichž obsah porušuje práva třetích stran (zejména autorská práva, práva na jména, práva na ochranné známky) nebo porušuje platné právní předpisy. Kupující výslovně zprošťuje prodávajícího všech nároků třetích stran uplatňovaných v této souvislosti. To platí i pro náklady právního zastoupení vyžadované v této souvislosti.

Prodávající nekontroluje správnost obsahu přenášených dat a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost za chyby.

CENA ZBOŽÍ, DOPRAVNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem: 

bezhotovostně platební kartou online v rámci dokončení objednávky;

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s jeho dodáním zboží (dopravné) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, kupní cena neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží (dopravné). Náklady na dopravné hradí kupující zvlášť, nad rámec kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nabízí více způsobů dodání zboží, zvolí si kupující způsob dodání v rámci vyplňování objednávkového formuláře.

Náklady na dopravné při dodání zboží činí 95,- Kč vč. DPH pro doručení prostřednictvím služby DPD a 95,- vč. DPH pro doručení prostřednictvím služby Zásilkovna.

Při objednávce zboží v hodnotě 999,- Kč vč. DPH a více je dopravné zdarma.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy z důvodu sjednaných v kupní smlouvě a v případech stanovených zákonem.  

Kupující vzhledem k povaze zboží bere zejména na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (individuálně upravené zboží).

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář umístěný na webovém rozhraní (ke stažení type: asset-hyperlink id: VtIaLHPPayg2mb8PfUcOv). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemně na adresu prodávajícího, tj TPL Commercial s.r.o., Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9, nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího: jaegermeister@tplcz.eu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3‎ obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na adresu zástupce prodávajícího: TPL Czech s.r.o., K Plevnu 388/10, 26801 Hořovice. Zboží musí být vráceno úplné, nepoškozené, ve stavu v jakém je kupující převzal, v neporušeném originálním obalu a včetně veškeré k němu přiložené dokumentace.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího na úhradu kupní ceny vráceného zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet, který kupující v rámci odstoupení od smlouvy za tímto účelem uvede. Náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy, zejména poštovné vztahující se k vrácenému zboží, nese kupující. Prodávající je také oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu (jeho zástupci) odeslal. 

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení jeho kupní ceny.

Prodávající je oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud se ukáže, že kupující je osobou mladší 18 let. Stejně tak je prodávající oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud se ukáže, že zboží bylo zakoupeno ve prospěch osoby mladší 18 let.

Prodávající může od uzavřené kupní smlouvy dále odstoupit i v případě, že se objednávané zboží již se nevyrábí nebo je z jiného důvodu nedostupné. V takovém případě bude prodávající kupujícího o výše uvedeném informovat a je-li to možné, nabídne mu obdobné zboží.  

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

Objednané zboží je kupující povinen převzít osobně, nebo k převzetí pověřit jinou osobu, která je starší 18 let. Při převzetí zboží je kupující, nebo jím pověřená osoba k převzetí zboží, povinen/na předložit dopravci platný doklad totožnosti s fotografií, dle kterého lze ověřit věk kupujícího, nebo osoby jím pověřené k převzetí zboží. Odmítnutí předložení platného dokladu s fotografií ze strany kupujícího nebo osoby jím pověřené k převzetí zboží dopravci, zakládá důvod pro okamžité odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího a zboží nebude v takovém případě dopravcem kupujícímu, nebo osobě jím pověřené k převzetí zboží předáno.

Prodávající zpravidla expeduje objednané zboží k přepravě do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, a to pouze v pracovních dnech.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, že kupující objednané zboží nepřevezme na jím uvedené doručovací adrese, nebo si jej v odběrní lhůtě nevyzvedne na jím vybraném výdejním místě a zboží bude z tohoto důvodu vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy oznámí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího.

Nárok na náhradu škodu představující náklady spojené s opakovaným doručením zboží a/nebo náklady na doručení zboží v případě nepřevzetí/nevyzvednutí zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny tohoto zboží, přičemž tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec nákladů na doručení (dopraveného).

Při převzetí zboží od přepravce/dopravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci/dopravci. V případě zjištění porušení obalu zboží svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku se zbožím od přepravce/dopravce převzít. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Na zboží se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou ve lhůtě uvedené v odst. 8.2‎ vady, může kupující uplatnit reklamaci. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží a zaplacením celé kupní ceny zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z  kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z  kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující se může se stížností obrátit na orgány státního dozoru nebo orgány dohledu. A to zejména na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, a další.  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR nařízení“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, byla splněna prostřednictvím zvláštního dokumentu prodávajícího - Informace o zpracování osobních údajů pro NDH CZ SHOP, který je dostupný ZDE.

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na e-mailovou adresu kupujícího. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: TPL Commercial s.r.o., Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9, e-mailová adresa: jaegermeister@tplcz.eu

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.10.2023 a jsou k  dispozici v  sídle prodávajícího nebo elektronicky na webovém rozhraní ZDE.