Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Mast-Jägermeister SE (dále jen "MJSE") obzvláště vysokou prioritu. Zpracování osobních údajů, jako je jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“) a v souladu s předpisy o ochraně údajů specifickými pro danou zemi, které se vztahují na MJSE. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informoval širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme na našich NDH a na příslušných podstránkách. Kromě toho jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, která jim náleží.

1. DEFINICE

Prohlášení MJSE o ochraně osobních údajů je založeno na termínech použitých evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili terminologii, kterou v něm používáme. V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

c) Zpracování Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či kombinování, Omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Správce Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské Unie nebo právem členských států, může právo Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

f) Zpracovatel Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

g) Příjemce Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty/zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoliv. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

h) Třetí strana Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů. Poskytovatelé služeb, kteří nás podporují při poskytování našich služeb, jsou například prodejní a marketingoví partneři, poskytovatelé softwaru (SaaS), poskytovatelé služeb správy souhlasu, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé služeb údržby softwaru a hardwaru, poskytovatelé hostingu, poskytovatelé e-mailových služeb, poskytovatelé newsletterů/letáků, poskytovatelé sledovacích služeb, poskytovatelé účetních služeb a poskytovatelé služeb skartace dokumentů.

i) Souhlas Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným a jednoznačným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. JMÉNO A ADRESA SPRÁVCE

Tato webová stránka je provozována na společnou odpovědnost. Společnými správci pro zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR jsou:

Mast-Jägermeister SE Jägermeisterstraße 7-15 38296 Wolfenbüttel Německo

Telefonní číslo: (0049) 05331810

E-mail: info@jaegermeister.de Webové stránky: de.jaegermeister.de

a

Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 Česká republika

IČ: 46990054

Telefonní číslo: 00420 244 029 444

E-mail: info@jaegermeister.cz Webové stránky:https://mast-jaegermeister.cz/

(dále jen „MJCZ“)

Informace o tom, které zpracování probíhá na společnou odpovědnost a vymezení podílů společných správců na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR, naleznete v základních informacích smlouvy mezi společnými správci na následujícím [ODKAZ]. Kromě toho je další určité zpracování osobních údajů prováděno v souladu s čl. 26 GDPR na společnou odpovědnost s dalšími společnostmi v naší skupině společností, podstatu smlouvy naleznete také pod výše uvedeným odkazem.

Níže popsané informace o zpracování údajů platí jak v případě, že jsou údaje zpracovávány na výhradní odpovědnost jednoho z výše uvedených správců, tak na společnou odpovědnost obou správců.

3. KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstraße 7-15, 38296 Wolfenbüttel, Německo

Telefon: +49 (0)5331 81266 E-mail: datenschutz@jaegermeister.de

Webové stránky: de.jaegermeister.de Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OBECNÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ A ÚDAJE O DATU NAROZENÍ

Webová stránka MJSE shromažďuje řadu obecných údajů a informací, pokud subjekt údajů nebo automatizovaný systém webovou stránku vyvolá/navštíví. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromažďovány mohou být (1) typy a verze použitých prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které se přístupový systém dostane na naše webové stránky (tzv. referrery), (4) podřízené webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Aby bylo možné používat webové stránky mimo úvodní obrazovku webových stránek, musí návštěvník zadat své datum narození. Důvodem pro tento požadavek je nutnost ověření věku návštěvníka, aby byl nezletilým osobám zamezen přístup k reklamě na alkohol. Samotné datum narození neumožňuje o dotyčné osobě činit žádné závěry.

Při použití obecných údajů a informací MJSE nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k/ke (1) správnému doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek a (4) poskytnutí informací donucovacím orgánům nezbytných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. MJSE proto statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat naší společnosti a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje serverových log souborů jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu správce na zlepšení stability a funkčnosti webových stránek a na prosazování ochrany nezletilých, jakož i podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR za účelem umožnění doručení nabídky koncovým zařízením. Příjemci údajů: webové stránky jsou spravovány poskytovateli služeb DEPT, Borselstraße 16 f, 22765 Hamburg a la red GmbH, Schulterblatt 36, 20357 Hamburg, kteří jednají jako zpracovatelé. Doba uchovávání: Shromážděné údaje budou vymazány po 14 měsících. Předepsané nebo vyžadované ustanovení: Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez IP adresy však není možné poskytovat služby a zajistit funkčnost webových stránek.

5. E-MAILOVÝ KONTAKT

Internetové stránky MJSE obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také e-mailovou adresu. Pokud subjekt údajů kontaktuje MJSE/MJCZ e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje dobrovolně předané MJSE/MJCZ subjektem údajů budou zpracovány pouze pro korespondenci s vámi nebo pouze pro účel, pro který jste nám údaje poskytli. Příjemci jsou zaměstnanci společnosti MJ SE/MJCZ a jejích přidružených společností, kteří jsou zapojeni do platformy NDH a našeho zpracovatele, salesforce.com Germany GmbH, 31, 80636 Mnichov (dceřiná společnost společnosti Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy). MJSE uzavřela s salesforce.com smlouvu o zpracování osobních údajů, včetně tzv. standardních smluvních doložek EU, které zaručují obdobnou úroveň ochrany údajů při zpracování údajů v USA jako v EU. Provedli jsme požadovanou analýzu rizik a posouzení dopadu předání osobních údajů a s ohledem na potřebu ochrany údajů a velmi nízkou úroveň zpracování osobních údajů jsme dospěli k závěru, že riziko je třeba vyhodnotit jako velmi nízké, že úroveň ochrany je přiměřená s odkazem na standardní smluvní doložky EU, a že zpracování je proto celkově přípustné. Rádi bychom však zdůraznili, že orgány USA mohou mít stále přístup k těmto údajům a že na to nemáme žádný vliv.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá na základě oprávněného zájmu na komunikaci zúčastněných stran a zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a s ohledem na vznik, realizaci/plnění nebo ukončení smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Doba uchovávání: Údaje budou vymazány po zpracování žádosti za předpokladu, že skončí předsmluvní fáze a nevznikne žádný smluvní vztah. Zákonné lhůty uchovávání a oprávněné zájmy zůstávají nedotčeny.

Předepsané nebo požadované ustanovení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vaše žádost však může být zpracována pouze v případě, že uvedete své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

6. REGISTRACE V PLATFORMĚ NDH

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách https://cz.jagermeister.com/access/#register poskytnutím osobních údajů. To, které osobní údaje jsou předávány MJSE/MJCZ, je určeno příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci.

Při registraci na webových stránkách MJSE se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Uchovávání těchto údajů probíhá na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné pro ochranu MJSE. Tyto údaje nebudou v zásadě předány třetím osobám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud předání neslouží účelu trestního stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží MJSE/MJCZ k nabízení obsahu nebo služeb subjektu údajů, které vzhledem k povaze věci mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z databáze MJSE.

Doba uchovávání: Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo po ukončení smluvního vztahu. Zákonné lhůty uchovávání a oprávněné zájmy zůstávají nedotčeny.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení: Poskytnutí údajů je obecně dobrovolné. Za účelem uzavření účinné smlouvy a přijetí předsmluvních opatření je však nezbytné poskytnout kontaktní údaje a další identifikační údaje.

Kromě toho můžeme kombinovat uživatelské jméno subjektu údajů s jeho e-mailovou adresou poskytnutou při registraci a s pseudonymizovanými údaji o jeho uživatelském chování na našich webových stránkách (údaje o používání), a pokud jste tak učinili prostřednictvím našich webových stránek, s údaji o vaší objednávce (tj. objednaný produkt (produkty, datum objednávky), abychom mohli na webových stránkách nabízet personalizované služby. ID uživatele je identifikační číslo náhodně vygenerované při registraci, pod kterým je subjekt údajů uveden jako uživatel a které umožňuje MJSE identifikovat oprávněnou osobu jako oprávněného uživatele a umožnit mu přístup ke službám. Příslušné údaje o používání shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Shromážděné údaje o používání zahrnují následující informace:

Frekvence a trvání používání

Zobrazení článků a obrázků

Přehrávání audio a video formátů

Oblast použití

Akce (např. sdílení obsahu, komentáře)

Účast v soutěžích

Údaje zpracováváme, abychom mohli zobrazit obsah přizpůsobený zájmům a používání subjektu údajů. Právním základem pro zpracování údajů je na jedné straně plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a na druhé straně náš oprávněný zájem na optimalizaci uživatelské zkušenosti s přihlédnutím k zájmům subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Příjemci jsou zaměstnanci společnosti MJ SE/MJCZ a jejích přidružených společností zapojených do platformy NDH a Salesforce jako zpracovatelé.

Správce kdykoli na požádání poskytne kterémukoli subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů uchovávány. MJSE dále opravuje nebo maže osobní údaje na žádost nebo oznámení subjektu údajů, pokud to není v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a všichni zaměstnanci MJSE/MJCZ jsou v této souvislosti k dispozici subjektu údajů jako kontaktní osoby.

7. LETÁK/NEWSLETTER

E-mailovou adresu subjektu údajů poskytnutou jím při registraci nebo v rámci plnění smlouvy používáme také k informování subjektu údajů e-mailem o našich vlastních obdobných výrobcích nebo službách nebo obecně o našich online službách za předpokladu, že toto použití subjekt údajů neodmítl při poskytnutí e-mailové adresy a nevznesl proti tomuto použití námitky. V tomto případě je zpracování e-mailové adresy založeno na našem oprávněném zájmu na reklamě našich výrobků a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění o některých službách informačních společností. Subjekt údajů má možnost kdykoli vznést námitku proti zasílání těchto informací o dalších nabídkách produktů, např. kliknutím na odkaz pro odhlášení poskytnutý pro tento účel v každém z těchto e-mailů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost zaregistrovat se na webových stránkách MJSE/MJCZ a přihlásit se k odběru newsletteru poskytnutím svých osobních údajů. To, které osobní údaje jsou předávány MJSE/MJCZ, je určeno příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití v MJSE/MJCZ. MJSE předává údaje zpracovateli, který také používá osobní údaje výhradně pro zasílání newsletteru/letáku. Tímto zpracovatelem je salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov (dceřiná společnost společnosti Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké). MJSE uzavřela s salesforce.com smlouvu o zpracování osobních údajů, včetně tzv. standardních smluvních doložek EU, které zaručují obdobnou úroveň ochrany údajů při zpracování údajů v USA jako v EU. S ohledem na potřebu ochrany údajů považuje MJSE úroveň ochrany za přiměřenou s odkazem na standardní smluvní doložky EU.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že IT systémy, které salesforce.com používá, se nacházejí v USA, jsou osobní údaje zpřístupněny příjemci ve třetí zemi. V USA platí jiné podmínky ochrany údajů. Z hlediska ochrany údajů musí být při zpracování údajů v nečlenském státě EU, jako jsou USA, zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. To je zajištěno použitím standardních smluvních doložek EU. Ty jsou v zásadě stále účinné i po rozhodnutí ESD Schrems II. V současné době nemá MJSE žádné rozumné důvody se domnívat, že salesforce.com nebude schopna plnit své smluvní závazky podle dohodnutých standardních smluvních doložek EU. Rádi bychom však poukázali na to, že orgány USA mohou být stále schopny získat přístup k těmto údajům. Účelem je technické zasílání newsletteru do seznamu odběratelů. Právním základem pro toto zpracování je souhlas podle čl. 6 písm. a) GDPR. V této souvislosti budou údaje zpracovávány pouze po dobu získání odpovídajícího souhlasu. Poté budou smazány.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, výhradně na základě souhlasu. Newsletter/leták vám nebude zasílán bez vašeho souhlasu.

Sledování/profilování: Newsletter/Leták MJSE/MJCZ obsahuje tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do takových e-mailů, které jsou zasílány ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může MJSE zjistit, zda a kdy subjekt údajů otevřel e-mail a které odkazy v e-mailu byly vyvolány subjektem údajů. Takové osobní údaje shromážděné ve sledovacích pixelech obsažených v informačních letácích jsou společností MJSE ukládány a analyzovány za účelem optimalizace zasílání letáku a ještě lepšího přizpůsobení obsahu budoucích letáků zájmům subjektu údajů. Doba uchovávání těchto údajů je dva roky. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Subjekty údajů mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, prostřednictvím tzv. opt-out postupu. Subjekty údajů mohou své odvolání souhlasu oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu nebo zasláním zprávy pomocí kontaktních údajů uvedených v části 1. těchto Zásad. Subjekty údajů mohou odvolat svůj souhlas s analýzou pomocí sledovacího pixelu stejným způsobem nebo bez odhlášení z odběru letáku provedením příslušného výběru v našem nástroji pro správu souhlasu. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Po odvolání souhlasu budou tyto osobní údaje MJSE vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro oblast NDH projektu), zůstávají tímto nedotčeny. MJSE automaticky považuje odhlášení z odběru newsletteru/letáku za odvolání souhlasu.

8. SOUTĚŽE

Pokud se subjekt údajů účastní soutěže/akce, další informace o zpracování údajů probíhajícím v souvislosti s účastí v soutěži/akci jsou uvedeny v informaci o zpracování a ochraně osobních údajů příslušné soutěže/akce.

V souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR je MJSE/MJCZ jako pořadatel soutěže/akce obecně odpovědná za zpracování osobních údajů prováděné v souvislosti se soutěží/akcí, pokud není v pravidlech dané soutěže/akce jako její pořadatel uveden třetí subjekt (agentura). MJSE/MJCZ zpracovává osobní údaje účastníka předané v průběhu účasti za účelem realizace a vyhodnocení soutěže/akce, určení výherců a předání výher/cen v souladu s podmínkami účasti v soutěži/akci a jejími pravidly. Pokud člen registrovaný v Projektu NDH poskytne v rámci soutěže/akce informace, jako jsou informace o volnočasových aktivitách, může MJSE/MJCZ tyto informace o uživateli uložit a použít pro reklamní opatření. Právním základem pro zpracování údajů je souhlas subjektů údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (účast v soutěži/akci jako smlouva).

9.

FACEBOOK

Používáme fanouškovské stránky Facebooku pod následujícími odkazy, za které jsme společně s Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"): https://www.facebook.com/jagermeister.cz https://www.instagram.com/jagermeistercz/ Ve společné odpovědnosti s Facebookem analyzujeme, jak subjekt údajů používá naši fanouškovskou stránku (page insights). subjekt údajů obdrží od Facebooku informace vyžadované GDPR o zpracování údajů v souvislosti s přehledy stránky; v současné době v https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Facebook také poskytuje příslušný obsah smlouvy uzavřené mezi Facebookem a námi o zpracování na společnou odpovědnost v souladu s čl. 26 GDPR; v současné době pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právo podat stížnost lze uplatnit u kteréhokoli příslušného dozorového úřadu.

Podle GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko působí jako společné kontaktní místo pro přehledy stránek našich fanoušků na Facebooku a zpracovává všechny žádosti za účelem uplatnění práv subjektů údajů.

V rámci přehledů stránky sami dostáváme pouze anonymizované statistiky – nemáme přístup k osobním údajům zpracovávaným Facebookem. Zpracování anonymizovaných údajů z naší strany je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

10. BĚŽNÉ MAZÁNÍ A BLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo pokud to bylo stanoveno evropským zákonodárcem nebo jiným zákonodárcem v právních nebo správních předpisech, kterým správce podléhá. Pokud účel zpracování již neplatí nebo pokud vyprší doba uchovávání předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními. Pro registrované uživatele platí: Pokud uživatel již není aktivní, provede se nejpozději po šestnácti (16) měsících kontrola, zda lze účet smazat. Smazání účtu nepřichází v úvahu, pokud dosud nebyl zcela ukončen základní smluvní vztah. To může být například případ, kdy má uživatel stále nároky na výhry.

11. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS (S FUNKCÍ ANONYMIZACE)

Na tuto webovou stránku jsme integrovali komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je sběr a vyhodnocování dat o chování návštěvníků/uživatelů webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, ze které subjekt údajů přišel na webovou stránku (tzv. referrer), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozní společností komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. MJSE používá příponu "_gat._anonymizeIp" pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics. Touto příponou je IP adresa internetového připojení dotyčné osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud jsou naše internetové stránky navštěvovány z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Společnost Google navíc do svých předpisů o ochraně osobních údajů zahrnula doložky EU, které mají zaručit podobnou úroveň ochrany údajů jako v EU. Rádi bychom však poukázali na to, že stále existuje riziko, že orgány USA budou mít přístup k údajům shromážděným společností Google. Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na naše webové stránky. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek. Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookies, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována společností MJSE a na které byla integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Google Analytics k přenosu dat společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnost Google používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně umožňuje účtování provizí. Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv na našich webových stránkách subjektem údajů.

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým procesem předat třetím stranám. Dotyčná osoba může kdykoli zamezit/upravit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž bránilo společnosti Google v tom, aby do systému informačních technologií dotčené osoby vložila soubor cookie. Kromě toho může být soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku a zabránit zpracování/shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním této webové stránky a zpracováním těchto údajů společností Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nemohou být přenášena žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později vymazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou v jeho sféře vlivu, je možné doplněk prohlížeče přeinstalovat nebo znovu aktivovat. Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na https://policies.google.com/ a https://www.google.com/analytics/terms/. Služba Google Analytics je https://www.google.com/analytics/ podrobněji vysvětlena na tomto odkazu.

12. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB GOOGLE ADWORDS A GOOGLE REMARKETING

Na tuto webovou stránku jsme integrovali službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google i do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze tehdy, když uživatel pomocí vyhledávače získá výsledek vyhledávání relevantní pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předem definovaným klíčovým slovům. Provozní společností služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Společnost Google zahrnula do svých předpisů o ochraně osobních údajů smluvní doložky EU, které mají zaručit podobnou úroveň ochrany údajů jako v EU. Rádi bychom však poukázali na to, že stále existuje riziko, že orgány USA budou mít přístup k údajům shromážděným společností Google.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazováním reklam třetích stran na našich webových stránkách. Pokud se subjekt údajů dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií subjektu údajů tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní soubor cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci dotčené osoby. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, používá se konverzní soubor cookie ke sledování, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, jako je nákupní košík ze systému internetového obchodu/e-shopu. Prostřednictvím konverzního souboru cookie můžeme my i společnost Google sledovat, zda subjekt údajů, který přišel na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, generoval prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup zboží. Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords v budoucnosti. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly být použity k identifikaci subjektu údajů. Konverzní soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou webové stránky navštívené subjektem údajů. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým procesem předat třetím stranám. Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google v tom, aby do systému informačních technologií dotčené osoby nastavila konverzní soubor cookie. Kromě toho lze soubor cookie, který již nastavil Google AdWords, kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz na www.google.com/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést v něm požadovaná nastavení.

Kromě Google Adwords používáme aplikaci Google Remarketing. Prostřednictvím této aplikace se vám mohou zobrazovat naše reklamy po návštěvě našich webových stránek při následném používání internetu. To se provádí pomocí souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, které společnost Google používá k zaznamenávání a vyhodnocování vašeho chování při používání/návštěvě různých webových stránek. Tímto způsobem může společnost Google určit vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Podle vlastních prohlášení společnost Google neslučuje údaje shromážděné v rámci remarketingu Google s vašimi osobními údaji. Podle Googlu se v remarketingu používá pseudonymizace.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

13. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ A VYYUŽÍVÁNÍ YOUTUBE

Na tomto webu jsme integrovali komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí zveřejňovat videoklipy zdarma a ostatním uživatelům je prohlížet, hodnotit a komentovat, a to také zdarma. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní programy, stejně jako hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli. Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Společnost Google zahrnula do svých předpisů o ochraně osobních údajů smluvní doložky EU, které mají zaručit podobnou úroveň ochrany údajů jako v EU. Rádi bychom však poukázali na to, že stále existuje riziko, že orgány USA budou mít přístup k údajům shromážděným společností Google. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován MJSE a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube k zobrazení odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Více informací o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about. V rámci tohoto technického procesu obdrží YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů. Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštěvuje, vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube. Tyto informace jsou shromažďovány společnostmi YouTube a Google a přiřazeny k příslušnému účtu YouTube dotčené osoby. YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na video YouTube nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tyto informace byly předány YouTube a Google, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube. Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

14. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ GOOGLE TAG MANAGER

Na webových stránkách se používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Společnost Google zahrnula do svých předpisů o ochraně osobních údajů smluvní doložky EU, které mají zaručit podobnou úroveň ochrany údajů jako v EU. Rádi bychom však poukázali na to, že stále existuje riziko, že orgány USA budou mít přístup k údajům shromážděným společností Google. který umožňuje firmám spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Google Tag Manager je doména bez souborů cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager zajišťuje, aby byly spuštěny další tagy, které opět mohou shromažďovat data. Tímto na tento postup upozorňujeme samostatně. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud uživatel provedl deaktivaci na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane tato deaktivace v platnosti pro všechny sledované tagy, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

15. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU GOOGLE RECAPTCHA

Na naše webové stránky jsme integrovali funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google reCAPTCHA umožňuje rozlišit, zda záznam provádí fyzická osoba prostřednictvím strojového a automatizovaného zpracování. Přitom se společnosti Google předává IP adresa a případně další údaje. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR a alternativně v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zabránit zneužití našich nabídek, zejména zabránit pokusům o podvod v soutěžích/akcích. V rámci používání služby Google reCAPTCHA mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA. Informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

16. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE DISPLAY & VIDEO 360 (DV360)

Na našich webových stránkách jsme implementovali službu DV360 od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), abychom mohli měřit účinnost našich reklamních kampaní, omezit frekvenci, s jakou se vám zobrazuje určitá reklama, a zobrazovat pouze reklamy, které jsou pro vás relevantní. Vašemu prohlížeči je přiděleno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možné zkontrolovat, které reklamy se ve vašem prohlížeči zobrazily a které reklamy byly zobrazeny. Dále jsou zjišťovány a ukládány informace o čase vaší návštěvy, reklamě, na kterou jste klikli, a o vašem předchozím uživatelském chování na webových stránkách třetích stran. Informace generované soubory cookie jsou přenášeny společností Google na server v USA k vyhodnocení a tam uloženy. Podle prohlášení společnosti Google budou údaje předány třetím stranám pouze na základě právních předpisů nebo v souvislosti se zpracováním objednávek za účelem poskytování služby. Společnost Google navíc do svých předpisů o ochraně osobních údajů zahrnula smluvní doložky EU, které mají zaručit podobnou úroveň ochrany údajů jako v EU. Rádi bychom však poukázali na to, že stále existuje riziko, že orgány USA budou mít přístup k údajům shromážděným společností Google. Google prohlašuje, že data nebude slučovat s jinými daty. Ukládání těchto souborů cookie můžete zabránit nastavením svého prohlížeče. Používání webových stránek však již není možné bez omezení. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, na základě vašeho souhlasu.

Další informace o ochraně údajů týkajících se služby naleznete https://www.google.com/policies/privacy/ads/ nebo https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

17. FACEBOOK PIXEL (FACEBOOK VLASTNÍ OKRUHY UŽIVATELŮ)

Na našich webových stránkách jsme implementovali takzvaný "Facebook pixel" společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo, pokud jste obyvatelem EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pomocí Facebook pixelu může Facebook identifikovat uživatele našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazení reklam na Facebooku. Pomocí této funkce můžeme zobrazovat námi umístěné reklamy na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také navštívili naše webové stránky nebo mají zájem o naše nabídky na jiných webových stránkách. Informace o tom, jak Facebook reklamy fungují, najdete na Facebooku v části www.facebook.com/policy.php. Další informace o Facebook pixelu a o tom, jak funguje, najdete v sekci nápovědy Facebooku na webu https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. V části www.facebook.com/settings máte kdykoli možnost nastavit typy reklam, které se vám budou na Facebooku zobrazovat.

Zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

18. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY PRO SPRÁVU DAT SALESFORCE (KRUX)

K personalizovanému zobrazování reklamního obsahu na našich webových stránkách používáme platformu pro správu dat společnosti Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. DMP služby Salesforce vytváří profily pomocí souborů cookies, ID zařízení nebo jiných jedinečných identifikátorů, které mu poskytli jiní uživatelé, kteří implementovali službu Salesforce (například ID souborů cookies a ID mobilních zařízení), aby se dozvěděl více o aktivitách uživatelů na webových stránkách MJSE. Tyto informace slouží k tomu, aby se uživatelům zobrazovaly relevantní/zájmově orientované informace, které odpovídají oblastem jejich zájmu. Některé údaje jsou zpracovávány v USA. Společnost Salesforce si stanovila závazná firemní pravidla, která mají zajistit úroveň ochrany údajů na úrovni EU. Dále jsme se se společností Salesforce dohodli na standardních smluvních doložkách EU, které mají také zajistit úroveň ochrany údajů na úrovni EU. Rádi bychom nicméně poukázali na to, že orgány USA mohou získat přístup k těmto údajům. Více informací o ochraně osobních údajů společnosti Salesforce naleznete zde: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp. Možnost opt-out naleznete zde: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/

19. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

a) Právo na potvrzení. Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od MJSE/MJCZ potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se ho týkají, zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiného zaměstnance MJSE nebo MJCZ.

b) Právo na informace Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropskou směrnicí a nařízením, kdykoli bezplatně získat od MJSE/MJCZ informace o osobních údajích, které jsou o ní uloženy, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále poskytl subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

• účely zpracování

• kategorie zpracovávaných osobních údajů

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace

• pokud možno plánovanou dobu trvání, pro které jsou osobní údaje uloženy, nebo, není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby

• existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování

• existence práva na odvolání k dozorovému úřadu: seznam dozorových úřadů (pro neveřejný sektor) s adresou lze nalézt na adrese: www.bfdi.bund.de/de/infothek/anschriften_links/anschriften_links-node.html

• pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů

• existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s článkem 22, odst. 1. a 4. GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a rozsahu údajů. zamýšlené účinky takového zpracování na subjekt údajů

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiného zaměstnance MJSE nebo MJCZ.

c) Právo na opravu Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance MJSE nebo MJCZ.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut) Každá osoba, která je dotčena zpracováním osobních údajů, má právo, udělené evropským zákonodárcem, na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud platí jeden z následujících důvodů a v rozsahu, v jakém zpracování není nezbytné:

• Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak pro které již nejsou potřebné.

• subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle článku 6, odst. 1., písm. a)) GDPR nebo článku 9, odst. 2, písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

• subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 1. GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 2. GDPR.

• Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

• Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na odpovědnou osobu vztahují.

• Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle článku 8, odst. 1. GDPR. Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených MJSE, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance MJSE. Pověřenec pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiný zaměstnanec neprodleně zajistí, aby žádosti o vymazání bylo okamžitě vyhověno. Pokud správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, učiní s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto další správce údajů o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiný zaměstnanec zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropským zákonodárcem, na to, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

• Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to po dobu, která správci umožňuje: ověřit přesnost osobních údajů.

• zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení použití osobních údajů.

• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

• Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21, odst. 1. GDPR a dosud není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených MJSE, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance MJSE. Omezení zpracování zajistí pověřenec pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiný zaměstnanec.

f) Právo na přenositelnost údajů Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle článku 6, odst. 1., písm. a) GDPR nebo článku 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle článku 6, odst. 1., písm. b) GDPR a zpracování je prováděno automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Dle článku 20, odst. 1. GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nemá nepříznivý vliv na práva a svobody ostatních. Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů určeného MJSE nebo jiného zaměstnance MJSE.

g) Právo vznést námitku Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě článku 6, odst. 1., písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. MJSE již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud MJSE zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro takový marketing. To platí pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování MJSE pro účely přímého marketingu, MJSE již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, MJSE pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Za účelem uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiného zaměstnance. Kromě toho má subjekt údajů v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES možnost využít svého práva vznést námitku automatizovanými prostředky za použití technických specifikací.

h) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů MJSE nebo jiného zaměstnance MJSE.

20. COOKIES

Internetové stránky MJSE používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookies obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie. Prostřednictvím používání souborů cookie může MJSE poskytnout uživatelům této webové stránky uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě/e-shopu. Internetový obchod/e-shop si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho mohou být již nastavené soubory cookie kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí požadovaných návštěvníkem, jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro bezchybné a optimalizované poskytování svých webových stránek. Pokud jsou uloženy jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při prohlížení/surfování) nebo soubory cookie od poskytovatelů třetích stran, jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů zpracovány odděleně. Tyto technicky nepotřebné soubory cookie jsou ukládány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Náš oprávněný zájem je vysvětlen na příslušném místě těchto zásad ochrany osobních údajů v popisu integrace poskytovatelů třetích stran.

Příjemce údajů: Webové stránky jsou spravovány poskytovateli služeb DEPT Borselstrasse 16 f, 22765 Hamburg, a la Red GmbH, Schulterblatt 36, 20357 Hamburg, kteří jednají jako zpracovatelé.

Doba uchovávání: Většina používaných souborů cookie jsou takzvané "relační soubory cookie". Na konci vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je uživatel nevymaže.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení: Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Pokud jsou však soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost této webové stránky omezena.

Používané soubory cookie a doba jejich uložení jsou uvedeny níže:

Seznam souborů cookie

Soubor cookie je malý kousek dat (textový soubor), který váš prohlížeč ukládá do vašeho zařízení podle pokynů navštívené webové stránky, aby si "zapamatoval" informace o vás, jako jsou vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje. Tyto soubory cookie jsou nastaveny námi a jsou označovány jako soubory cookie první strany. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména webových stránek, které navštěvujete. Tyto soubory cookie používáme k podpoře našeho reklamního a marketingového úsilí. Soubory cookie a další sledovací technologie používáme zejména pro následující účely:

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je ve vašich systémech deaktivovat. Tyto soubory cookie jsou obvykle nastaveny pouze v reakci na akce, které provedete a které odpovídají požadavku na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo aby vás na tyto soubory cookie upozornil. Některé oblasti webu však nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

PODSKUPINA

SOUBORŮ COOKIE

COOKIE

POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIE

DOBA

PLATNOSTI

jgr.ms

is21

1. strana

0

www.jagermeister.com

OptanonConsent, eupubconsent

OptanonAlertBoxClosed

1. strana

365, 365, 365

cookielaw.org

__cfduid

3. strana

1122

onetrust.com

__cfduid

3. strana

1122

Výkonnostní soubory cookie

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám odpovědět na otázky, které stránky jsou nejoblíbenější, které jsou nejméně používané a jak se návštěvníci pohybují po webu. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci zjistit, kdy jste navštívili naše webové stránky.

PODSKUPINA SOUBORŮ

COOKIE

COOKIES

POUŽÍVANÉ

SOUBORY COOKIE

DOBA

PLATNOSTI

jagermeister.com

_gat_UA_gid_ga

1. strana

0, 1, 730

Cookies pro marketingové účely

Tyto soubory cookie mohou být nastaveny prostřednictvím našich webových stránek našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou použít k vytvoření profilu vašich zájmů a zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama.

PODSKUPINA SOUBORŮ

COOKIE

KOLÁČKY

POUŽÍVANÉ

SOUBORY

COOKIE

DOBA

PLATNOSTI

jagermeister.com

_fbp

1. strana

90

doubleclick.net

IDE, test_cookie

3. strana

390, 0

youtube.com

YSCGPSVISITOR_INFO1_LIVESOUHLAS

3. strana

Relace, 0, 180, 6170

facebook.com

fr

3. strana

90

www.facebook.com


3. strana

Relace

.krxd.net

_kuid_

3. strana

180

soundcloud.com

sc_anonymous_id

3. strana

3650

21. POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ZBOŽÍ

V rámci zpracování objednávek používáme systém řízení zásob zboží. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky předány společnosti TPL Commercial s.r.o..

POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB

PLATBY SHOPIFY

Zpracování plateb (např. PayPal, kreditní karta, Sofort) provádí náš poskytovatel platebních služeb Shopify Payments, kterému předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce. Osobní údaje předávané společnosti Shopify Payments Victoria Buildings, 2nd floor 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a další údaje nezbytné pro zpracování platby. Zpracování kupní smlouvy vyžaduje také takové osobní údaje, které souvisejí s příslušnou objednávkou. Zejména může docházet k vzájemné výměně platebních informací, jako jsou bankovní údaje, číslo karty, datum skončení platnosti a kód CVC, údaje o zboží a službách, ceny. Účelem předávání údajů je zejména ověření totožnosti, správa plateb a předcházení podvodům. Správce předá osobní údaje Shopify Payment, zejména pokud existuje oprávněný zájem na převodu. Osobní údaje vyměňované mezi Shopify Payment a správcem mohou být zveřejněny. předané společností Shopify agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti. Účelem tohoto předání je ověření totožnosti a úvěruschopnosti. Všechny transakce podléhají zásadám ochrany osobních údajů Shopify Ldt. Ty lze nalézt na https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právním základem pro související zpracování údajů je článek 6, odst. 1, písm. b) GDPR, protože zpracování vašich údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o platbě službou Shopify Payments.

Shromážděné osobní údaje jsou také zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, a to nabídnout efektivní a bezpečné platební možnosti a v této souvislosti zabránit zneužití a podvodům s kreditními kartami.

Platba pomocí Shopify Payments je dobrovolná.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU (LOGFILES SERVERU)

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny k nám nebo našemu webhostingu / poskytovateli IT služeb vaším internetovým prohlížečem a uloženy v protokolových datech (tzv. soubory protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšení naší nabídky.

INICIATIVNÍ KONTAKTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM E-MAILEM

Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt e-mailem, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování údajů je zpracování a odpověď na vaši žádost o kontakt. Pokud kontakt není nezbytný pro provedení předsmluvních opatření (např. Poradenství ohledně zájmu o koupi, přípravu nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud dojde ke kontaktu z jiných důvodů, provádí se toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. V takovém případě máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování

prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET A OBJEDNÁVKY

Když si otevřete zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu v něm uvedeném. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš zážitek z nakupování a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBJEDNÁVKY

Pokud zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud tak neučiníte, nebude možné uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu údajů je omezen na minimum.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NDH CZ SHOP

Společnost TPL Commercial s.r.o., se sídlem Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 046 95 780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252154 (dále jen „správce“) informuje kupujícího, jakožto subjekt údajů (dále jen „Kupující“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou získány přímo od Kupujícího, a to v okamžiku odeslání objednávky na NDH CZ SHOPU. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze pro následující účely zpracování:

Na právním základě plnění nebo příprava smlouvy (kupní smlouva) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR], pro účely

Plnění práv a povinností správce vyplývajících z kupní smlouvy

Provozování NDH CZ SHOPU

Správy zákaznického účtu Kupujícího na NDH CZ SHOPU

Důvodem poskytnutí osobních údajů Kupujícím správci je ověření věku Kupujícího a identifikace smluvních stran nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů Kupujícího může mít za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany správce.

Zpracovávat osobní údaje Kupujícího je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti, například v souvislosti s vedením účetnictví.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NDH CZ SHOP: plnění nebo příprava smlouvy (kupní smlouvy)

ROZSAH A TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah a typy osobních údajů jsou následující:

Kupující poskytuje:

jméno a příjmení,

datum narození

adresu bydliště

doručovací adresu

telefonní číslo,

emailová adresa,

Správce navíc shromažďuje:

historii objednávek Kupujícího na NDH CZ SHOPUkomunikační historii s Kupujícím na NDH CZ SHOPU

(dále jen „osobní údaje“).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu  5 let ode dne poslední objednávky Kupujícího.

Správce má zákonnou povinnost uchovávat osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů, konkrétně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje mohou být dále předávány externím příjemcům těchto údajů, jimiž jsou: poskytovatelé služeb dopravy zboží, daňoví poradci / auditoři; advokáti; banky a poskytovatelé platebních služeb; dodavatelé softwaru a hardwaru; poskytovatelé poštovních služeb; tiskárny a poskytovatelé IT služeb

Správce dále prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Při zpracování osobních údajů Kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování dle  čl. 22 nařízení GDPR. Kupující nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce informuje Kupujícího o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);

práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);

práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);

práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);

právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které  se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); Partner může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR.

práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); Partner může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing), což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu dle čl. 21 nařízení GDPR (viz výše);

práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní

práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na níže uvedené kontaktní údaje správce:

adresa: Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9

e-mailová adresa: jaegermeister@tplcz.eu

telefonní číslo: +420 702 018 025

ZÁVĚR

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na NDH CZ SHOPU potvrzujete, že jste se seznámil/a s touto Informací o zpracování osobních údajů, kterou Vás správce řádně informuje o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že Vámi správci poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.